Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Algemene verkoopsvoorwaarden

Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn, met uitsluiting van eender welke andere voorwaarden, van toepassing op de commerciële activiteiten met betrekking tot de producten die te koop worden aangeboden in de virtuele apotheek Pharma Express

Bepalingen

De woorden of uitdrukkingen die in deze algemene voorwaarden of op de Pharma Express-website worden gebruikt, dienen als volgt geïnterpreteerd te worden:

Pharma Express: is de online verkoopssite van de apotheek V.Pharma, gevestigd op Rue de Limbourg 31A te 4800 Verviers. Op deze site worden producten voorgesteld en verkocht aan klanten.

Bestelling: hiermee wordt het verkoopcontract bedoeld dat gesloten wordt tussen de klant en de virtuele apotheek Pharma Express.

Productfiche: dit verwijst naar de informatie over een bepaald product dat door Pharma Express te koop wordt aangeboden.

Producten: dit slaat op alle goederen die door Pharma Express te koop worden aangeboden.

Transactie: hiermee wordt verwezen naar alle handelingen, beveiligde processen, toestemmingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de betaling van de prijs van de producten besteld op de Pharma Express-website.

Aanvaarding van de voorwaarden

Voorafgaand aan het plaatsen van zijn of haar bestelling, erkent de klant de verkoopsvoorwaarden gelezen te hebben en deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaard te hebben. Het plaatsen van de bestelling is een impliciete aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Doel

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het bepalen van de voorwaarden waaronder Pharma Express producten aanbiedt en verkoopt.

Deze algemene voorwaarden regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en verzekeren de follow-up van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

Bestelling

Alle gegevens die door de klant verstrekt worden bij het ingeven van de informatie die nodig is voor zijn of haar bestelling, verbinden louter de klant zelf. Pharma Express kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten die door de klant zijn gemaakt in de tekst waarin de geadresseerde van de bestelling wordt aangegeven (in het bijzonder leveringsadres en facturatieadres), en evenmin voor de eventuele vertraging of onmogelijkheid de bestelling af te leveren ten gevolge van deze fouten.

Automatische registratiesystemen worden geacht afdoende bewijs te leveren wat betreft de aard, inhoud en datum van de bestelling.

Zodra het orderverzoek ontvangen is, zal Pharma Express de bestelling bevestigen door een emailbericht te sturen naar het adres dat door de klant verstrekt is. De verkoop geldt pas als afgesloten na de verzending van de orderbevestiging.

Pharma Express behoudt zich het recht voor om eender welke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van insolventie van de klant of in geval van een betalingsprobleem van de betreffende bestelling of een geschil over de betaling van een eerdere bestelling..

Vrijwel elk product is in voorraad. Is het bestelde product echter niet langer leverbaar, dan zal Pharma Express de klant per email op de hoogte brengen van de gewijzigde levertijd. Indien de klant niet tevreden is met die nieuwe termijn, kan hij of zij ervoor kiezen de bestelling te wijzigen of te annuleren.

Enkel rechtsbekwame personen is het toegestaan een bestelling te plaatsen.

Levering

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling van de transactie verbindt Pharma Express zich ertoe de bestelde producten te bezorgen aan de klant op het vermelde afleveradres, en dat binnen een periode die gewoonlijk 1 tot 2 werkdagen bedraagt, afhankelijk van de bestemming en de levertijd die voor de afzonderlijke producten werd geafficheerd. Alle details met betrekking tot leveringstijden en -voorwaarden zijn beschikbaar op de pagina 'Levering'.

Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant ermee in om bij ontvangst van de bestelling alle verschuldigde belastingen, rechten, heffingen en andere huidige en toekomstige kosten verbonden aan de levering van de bestelde producten te betalen. Pharma Express kan hierbij op geen enkele wijze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Alle producten besteld op Pharma Express zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van de klanten of de bestemmelingen wier naam vermeld is op het afleveradres.

De klanten of bestemmelingen mogen de bestelde producten niet doorverkopen, gedeeltelijk noch volledig.

De levering geschiedt via de firma DPD. Alle leveringstarieven en -termijnen zijn beschikbaar op de Pharma Express-website. In geval van late levering kan de klant compensatie eisen noch van Pharma Express noch van de leveringsfirma.

Bij ontvangst van de bestelde producten moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product controleren en kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden in de handleiding die hem of haar wordt verstrekt. Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, raden we u aan indien mogelijk de gebreken aan de bezorger te melden.

Variërende beschikbaarheid van bestelde producten kan maken dat een enkele bestelling verdeeld kan worden over meerdere leveringen aan de klant of bestemmeling.

Herroeping

U hebt het recht om het vigerende contract binnen de veertien dagen te herroepen, en dit zonder opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen bestemmeling (niet de leveringsfirma), fysiek bezitgenomen heeft van de bestelling.

Uitzondering: in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 21 januari 2009 betreffende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen wordt de herroepingstermijn verkort tot de duur voorafgaand aan de verzending door onze apotheek. Geneesmiddelen voor menselijk gebruik en medische hulpmiddelen kunnen, eens verzonden, dus niet worden teruggenomen, tenzij in geval van wanbetaling.

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  1. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  2. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een postbrief gericht aan Pharma Express, Rue de Limbourg 31A te 4800 Verviers - BELGIË, fax +32 (0) 87 01 30 34, of email naar info@pharmaexpress.be). U kunt een modelformulier voor herroeping gebruiken (hier beschikbaar), maar dit is niet verplicht.

Om binnen de wettelijke periode voor herroeping te vallen, volstaat het dat u de melding dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten, terug overmaken (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw eventuele keuze voor een leveringsmethode anders dan de door ons voorgestelde, minst prijzige standaard leveringsmethode) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat wij werden ingelicht over uw beslissing het contract te herroepen. We zullen de terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk om een andere manier hebt verzocht; in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten voor u veroorzaken.

U dient de bestelling onverwijld terug te zenden of te overhandigen op het adres Pharma Express, Rue de Limbourg 31A te 4800 Verviers, en dit uiterlijk 14 dagen nadat u ons uw beslissing het contract te herroepen heeft gemeld. Deze termijn zal worden beschouwd als gerespecteerd indien u de bestelling terugbezorgd vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugzenden van het product.

Uw aansprakelijkheid geldt enkel voor de waardevermindering van de bestelling die voortvloeit uit handelingen anders dan deze die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen.

Prijs

De prijs die op de productfiches wordt vermeld, is exclusief transportkosten.

De prijs die wordt vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, inclusief alle belastingen, waaronder de btw. Dit eindbedrag is inclusief de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en bewaring van de producten, en de transportkosten.

De prijzen zijn uitgedrukt in euro's en kunnen op elk moment worden gewijzigd door Pharma Express.

De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van de bestelling.

Betaling

De prijs van de producten is contant betaalbaar via een van de betaalmethoden die op de dag van de bestelling op de site worden voorgesteld.

Het bedrijf OGONE voorziet in bescherming zowel tegen fraude met de betaalmiddelen gebruikt bij de transactie, met name ten gevolge van piraterij, als tegen problemen die kunnen voorkomen bij de betaling van de prijs van een bestelling.

De door de klant gevalideerde bestelling wordt alleen als geldig beschouwd wanneer het beveiligde bankbetalingscentrum en het bedrijf OGONE hun instemming hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van het veilige bankbetalingscentrum of van het bedrijf OGONE, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant hiervan per email op de hoogte gesteld.

De bestelinformatie is onderworpen aan een geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor OGONE de eindverantwoordelijkheid heeft. Deze geautomatiseerde gegevensverwerking is bedoeld om kredietkaartfraude tegen te gaan. OGONE en Pharma Express dienen de gegevens met betrekking tot de bestelling te ontvangen. De niet-verzending van gegevens met betrekking tot de bestelling voorkomt de uitvoering en analyse van de transactie. Bij frauduleus gebruik van een kredietkaart kunnen de bestellingsgegevens gerelateerd aan deze niet-betaling worden geregistreerd in een betalingsincidentbestand, opgezet door OGONE. Een onregelmatige gegevensverstrekking of een andere anomalie kan ook het onderwerp zijn van een specifieke behandeling.

Aansprakelijkheid

Voor elk onderdeel van de toegang tot de website, het proces van de bestelling en de daaropvolgende levering of diensten is Pharma Express enkel gebonden door een middelenverbintenis.

Pharma Express kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van het internet, met inbegrip van een onderbreking van de dienstverlening of een interventie door derden, met inbegrip van de aanwezigheid van een computervirus of eender welk feit dat volgens de jurisprudentie met geweldpleging gelijkgesteld kan worden.

Noch Pharma Express (evenmin als de titelvoerende apotheker) noch V.Pharma kunnen onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit een foute werking of verkeerd gebruik van de verkochte producten.

Hetzelfde geldt voor eventuele productwijzigingen door de fabrikanten.

De aansprakelijkheid van Pharma Express/V.Pharma is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. Er kan geen beroep op worden gedaan bij fouten of weglatingen die zich zouden kunnen voordoen ondanks de in acht genomen voorzorgsmaatregelen bij de voorstelling van de producten.

De foto's van producten op de site worden louter ter informatie verstrekt. In geen geval kan een wijziging van de verpakking of de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van niet-overeenkomst met de foto op de site.

De mededelingen die worden gepubliceerd in de ‘productfiches’ komen overeen met de huidige stand van kennis. Waar mogelijk zijn deze folders beschikbaar in hun meest recente versie, maar ze kunnen op elk moment worden bijgewerkt. Het is ten zeerste aanbevolen dat u de instructies van de fabrikant in de productverpakking aandachtig leest.

Het is deze folder die de essentiële informatie bevat voor een goed gebruik van het product.

Deze site bevat links naar andere websites. Noch Pharma Express noch V.Pharma of de titelvoerend apotheker daarvan kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die op hun beurt linken naar de Pharma Express-site.

Juridische geschillen en toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en V.Pharma zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Luik bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en V.Pharma zijn onderworpen aan het Belgische recht.

V.Pharmais aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen.

Er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/

Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

Het systeem kenmerkt zich door vier stappen:

  1. Consument vult een klachtenformulier in en stuurt deze in.
  2. De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een ADR-entiteit voorstelt aan de consument.
  3. Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit een ADR-entiteit deze klacht te laten behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar die ADR-entiteit.
  4. De ADR-entiteit handelt de zaak volledig online af en verbindt zich ertoe een oplossing te hebben binnen de 90 dagen.

Garantie

De goederen verkocht op Pharma Express hebben een wettelijk gegarandeerde conformiteit van twee jaar. Deze periode begint op de datum waarop het product in bezit wordt genomen.

Noch Pharma Express noch V.Pharma kunnen aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de wetten en voorschriften die van kracht zijn in het land van ontvangst. De mogelijke aansprakelijkheid van Pharma Express of V.Pharma is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product in kwestie, bepaald op de datum van verkoop.

De klant kan telefonisch contact opnemen met de klantenservice op het nummer 0032 (0) 87/88 06 22 tussen 8u en12u en 13:30u en 16:30u, of via het emailadres info@pharmaexpress.be.

Persoonlijke gegevens

Het verzamelen van persoonsgerelateerde informatie ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is immers essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, het opstellen van facturen en garantiecontracten. Bij een gebrek aan informatie zal de bestelling niet gevalideerd kunnen worden.

Volgens de wet moet een bedrijf dat persoonlijke gegevens verzamelt hiervoor de toestemming van de betrokken personen hebben. Deze gegevens moeten accuraat zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel.

In overeenstemming met de wet werd de verwerking van persoonlijke informatie van klanten gemeld bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De klant heeft het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn of haar gegevens, en kan dat recht uitoefenen via Pharma Express.

Pharma Express en V.Pharma verbinden zich ertoe de gegevens van hun klanten niet door te geven aan derden.

Auteursrecht

De gehele inhoud van de Pharma Express-website is auteursrechtelijk beschermd en daarenboven door de principes van het intellectueel eigendomsrecht. Niets ervan mag worden gekopieerd, gewijzigd, op een andere website geplaatst of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pharma Express en V.Pharma.

Nietigheid

Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig wordt door een verandering in de wetgeving, of in de regelgeving tengevolge een rechterlijke beslissing, doet dit op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de hier toegelichte verkoopsvoorwaarden.

Duur

Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens de gehele periode waarin de diensten van het bedrijf Pharma Express online worden aangeboden.

Bewijsmateriaal

De digitale gegevens door het bedrijf opgeslagen in redelijkerwijs beveiligde computersystemen zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestelling en betaling tussen de partijen.

Privacy

Op deze website verzamelen wij uw persoonlijke gegevens:

Uw postadres (verplicht) wordt alleen gebruikt voor de bezorging van uw bestelling. Uw emailadres (verplicht) is nodig als we contact met u moeten opnemen als er een probleem is met de bezorging van uw bestelling.

We gebruiken dat emailadres ook, zij het alleen als u ermee instemt, voor het versturen van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld voor de mededeling van prijswijzigingen, promotiecampagnes en andere algemene gezondheidsinformatie).

Indien u ook de mogelijkheid aankruist ‘Ik wil graag aanbiedingen ontvangen van andere partners’, gaat u ermee akkoord om vanaf dan ook om informatie/aanbiedingen te ontvangen van andere door ons vooraf geselecteerde partners. Uw telefoon/GSM (verplicht) wordt alleen gebruikt als we u dienen te contacteren tengevolge een probleem bij levering van uw bestelling. Uw voorkeuren (optioneel) worden enkel gebruikt om onze berichten beter af te kunnen stemmen op uw verwachtingen.